Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RGPD, pol. RODO) ;

Jako wykonujący zawód Genealoga Spadkowego, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, informuję co następuje:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PAULUS -Poszukiwania Spadkobierców, z siedzibą: ul Szlak 77/222, 31-153 Kraków, Polska, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Pan Paweł Jaworski, adres e-mail: jaworski.paulus@paulus.in , telefon +48 696 449 699
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udowodnienia Pani/Pana praw do spadku, w postępowaniu spadkowym, prowadzonym na terenie Republiki Francji i zostaną udostępnione wyłącznie organom, które z mocy prawa upoważnione są do pozyskania tych danych, a w szczególności Notariuszowi prowadzącemu przedmiotowe postępowanie spadkowe oraz francuskim organom skarbowym, nie będą zaś udostępniane innym odbiorcom
 4. podanie danych osobowych jest niezbędne dla potwierdzenia Pani/Pana prawa do dziedziczenia we wspomnianym postępowaniu spadkowym, a następnie przeprowadzenia likwidacji niniejszego spadku, w przypadku niepodania danych niemożliwym będzie dokonanie tych czynności
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o ile uzna Pani/Pan, iż naruszone zostały przepisy prawa na tle przetwarzania Pani/Pana
  • danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane w zgodzie z przepisami prawa oraz interesem      prawnym i faktycznym wszystkich uczestników niniejszego postępowania spadkowego 
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zakończenia  przedmiotowego postępowania spadkowego, nie dłużej, niż do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących powstać na tle przedmiotowego postępowania spadkowego

 

W imieniu Administratora
Paweł Jaworski

 

 


Podziękowania:

Icons made by mynamepong from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY