Informacje dla spadkobierców

KIEDY I JAK DZIAŁA GENEALOG SPADKOWY? 

Genealog w postępowaniu spadkowym we Francji podejmuje najczęściej czynności na wyraźne polecenie Notariusza, który prowadzi postępowanie spadkowe. Zwykle taka sytuacja ma miejsce w ramach dziedziczenia ustawowego, gdzie spadkodawca nie wskazał w testamencie osób, które chciał obdarować majątkiem po swojej śmierci, zaś Notariusz albo nie posiada żadnej wiedzy o spadkobiercach ustawowych, albo jego wiedza w tym zakresie nie jest kompletna. W takiej sytuacji genealog ujawnia wszelkie osoby mające prawa do spadku oraz wykazuje ich pokrewieństwo z osobą spadkodawcy. Jest to tzw. dévolution successorale  - potwierdzenie kręgu osób powołanych do dziedziczenia w formie certyfikowanej tablicy genealogicznej. Tablica ta, wraz z załączonymi do niej odpowiednimi aktami stanu cywilnego jest podstawą dla Notariusza do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Wszelkie informacje przedstawiane we wspomnianej tablicy genealogicznej mają status domniemania formalnego. Genealog w pełni ponosi odpowiedzialność prawną i faktyczną w zakresie przedstawianego materiału dowodowego, zwalniając z niej Notariusza prowadzącego sprawę, ale także ujawnionych przez niego spadkobierców. Jego odpowiedzialność z tego tytułu wygasa po upływie lat 10 od chwili otwarcia spadku (we Francji jest to okres przedawnienia roszczeń ze strony spadkobierców pominiętych w postępowaniu).

Drugi najczęstszy przypadek powołania genealoga spadkowego, to inicjatywa bezpośrednia spadkobierców, którzy posiadają wiedzę o fakcie śmierci spadkodawcy we Francji, ale nie mają pewności, czy przysługuje im prawo do dziedziczenia w tym postępowaniu, albo nie mają wiedzy co do stanu masy spadkowej. W takiej sytuacji, to spadkobiercy umocowują genealoga do działania, który w ich imieniu i za ich zgodą powierza przeprowadzenie postępowania spadkowego notariuszowi francuskiemu. Poza czynnościami wskazanymi powyżej, genealog może na podstawie specjalnego pełnomocnictwa i umowy zawartej ze spadkobiercami reprezentować tych ostatnich na wszystkich etapach prowadzonych przez Notariusza czynności. Przede wszystkim jednak, w drodze wspomnianej umowy zawieranej ze spadkobiercami, przejmuje on odpowiedzialność za ewentualny, deficytowy charakter spadku (długi spadkowe), który byłby wyższy od aktywów spadku. Tym samym, spadkobiercy dziedziczą z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, co czyni ich sytuację prawną w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania zdecydowanie korzystną i komfortową. Należy wspomnieć, iż zaangażowanie odpowiedzialności genealoga w tym zakresie również wygasa po upływie 10 lat od chwili otwarcia spadku.

Istnieją jeszcze inne podstawy powołania genealoga spadkowego, np. przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w zakresie polis ubezpieczeniowych sporządzonych przez ich klientów, bez imiennego wskazania beneficjentów na wypadek śmierci, lub też instytucje bankowe, co do tzw. „milczących rachunków bankowych”, jednak na potrzeby tej prezentacji skoncentrowaliśmy się na okolicznościach najczęściej występujących na tle korzystania z naszych usług.

Istotnym jest dodanie w tym momencie, że w zasadzie każde działanie genealoga spadkowego musi wynikać z formalnego pełnomocnictwa, udzielonego mu przez podmiot posiadający w tym zakresie interes prawny i faktyczny. Zasada ta została wyrażona w Artykule 36 francuskiej Ustawy Nr 2006-728 z dnia 23 czerwca 2006 roku, reformującej kwestie spadków i darowizn we Francji. Wszelkie czynności podejmowane bez takiego umocowania mają charakter nadużycia.

Jeśli idzie o metody działania genealoga, bada on materię pokrewieństwa oraz ewentualnego powołania do dziedziczenia na kilku poziomach, zarówno w oparciu o bezpośredni kontakt z osobami mogącymi pretendować do spadku, jak również poprzez sprawdzenia dokonywane w archiwach państwowych oraz kościelnych, a także oczywiście w urzędach stanu cywilnego. Ma to szczególny wymiar i znaczenie w razie powołania do dziedziczenia krewnych z dalszych linii (we Francji powołanie do spadku jest możliwe aż do szóstego stopnia pokrewieństwa). Należy zaznaczyć, że nasze metody działania cechują się dużą dynamiką i licznymi wdrożeniami, uwzględniającymi wykorzystywanie nowoczesnych technologii, jednak przede wszystkim  pozostają one w zgodzie z porządkiem prawnym, np. w kwestii ochrony danych osobowych. To ostatnie zagadnienie jest dla nas priorytetem. Ponadto wypracowaliśmy w naszej pracy standardy, których celem jest uczynienie sytuacji spadkobiercy możliwie najbardziej komfortową. Poza wspomnianym przejęciem odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe, eliminację konieczności stawania przed jakimikolwiek organami wymiaru sprawiedliwości, zarówno we Francji, jak i w Polsce, pozostajemy od inicjacji naszych kontaktów ze spadkobiercą do jego pełnej dyspozycji. Staramy się osobiście spotkać z Państwem w dogodnych dla Was terminach i miejscach, aby możliwie najpełniej odpowiedzieć na Wasze pytania. Wszelkie dokumenty, które Państwu przedstawiamy są sporządzone w języku polskim, ewentualnie przetłumaczone przez naszych tłumaczy przysięgłych. Nasza współpraca ze spadkobiercami kończy się po ostatecznym rozliczeniu kwestii podatkowych z polskimi organami skarbowymi, na potrzeby którego dostarczamy wszelkie niezbędne dowody i materiały, oczywiście również w języku polskim.

WYNAGRODZENIE GENEALOGA SPADKOWEGO

Bez względu na charakter naszej interwencji, czy dotyczy ona tylko potwierdzenia kręgu spadkobierców w postępowaniu, czy też przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z likwidacją spadku we Francji, zasadą generalną jest brak osobistego zaangażowania finansowego spadkobiercy. Wszelkie honoraria oraz koszty, jakie są nam należne za naszą pracę płacone są nam bezpośrednio z masy spadkowej, a nie z przysłowiowej „własnej kieszeni” spadkobiercy. Ustalamy je indywidualnie z naszymi klientami w drodze umowy zawieranej na początku naszych relacji, w formie procentowej od masy spadkowej netto (a zatem, po odliczeniu podatku od spadku odprowadzanego we Francji oraz kosztów postępowania, które ponoszone są przez nas w trakcie procedury spadkowej). Co więcej, umowa ta daje nam prawo do wspomnianego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji zakończenia postępowania z pełnym sukcesem na rzecz spadkobierców. Oznacza to, że w sytuacji ujawnienia długów przekraczających aktywa spadku, testamentu ukrytego lub pominięcia spadkobiercy uprawnionego do dziedziczenia w w bliższym stopniu niż nasz klient, wszelkie koszty poniesione przez nas w czasie postępowania pozostają po naszej stronie, a spadkobierca nie jest zobowiązany do płacenia nam jakichkolwiek sum pieniężnych. Nie pobieramy także w czasie całego postępowania żadnych zaliczek. Tym samym eliminujemy wszelkie bariery, które mogłyby czynić postępowania spadkowe dla naszych klientów uciążliwymi finansowo, lub wręcz nieopłacalnymi. Należy wspomnieć, iż nasza wiedza merytoryczna, wieloletnia praktyka i doświadczenie oraz minimalizm biurokratyczny pozwalają nam w sposób optymalny kształtować koszty oraz czas trwania prowadzonych przez nas czynności w postępowaniach spadkowych.